Klantenbeoordeling: 8.5 uit 5750+ reviews!
Ekkersrijt 4415
5692DL, Son en Breugel
Openingstijden
Ma - Vrij: 09:00 tot 17:30
Klantenservice
085 – 30 33 583
Eenvoudig afspraak inplannen
Makkelijk bereikbaar met auto, fiets of ov
3 maanden garantie

Reparatie voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 2 – definities

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – De overeenkomst

Artikel 5 – Uitvoering van de dienst

Artikel 6 – Verlies van data

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

Artikel 8 – Waterschade

Artikel 9 – Niet betaalde diensten

Artikel 10 – Toepasselijk recht

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer

Telefoonglaasje B.V.; Ekkersrijt 4413-4415, 5692DL, Son en Breugel

Telefoonnummer: +31 (0)85 3033 583; E-mailadres: klantenservice@telefoonglaasje.nl;

KvK-nummer: 73032905; Btw-identificatienummer: NL859328004B01;

Artikel 2 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Ondernemer: Telefoonglaasje B.V.

2. Klant: een natuurlijk- of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten van Telefoonglaasje.

3. Diensten: de door Telefoonglaasje uitgevoerde werkzaamheden, zoals maar niet uitsluitend, het repareren van producten en het afhalen of bezorgen van deze producten.

4. Apparaat: door klanten ter reparatie afgegeven apparatuur, zoals maar niet uitsluitend, smartphones, tablets en laptops.

5. Originele onderdelen: nieuwe originele onderdelen alsook onderdelen die uit originele apparatuur zijn gehaald.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle reparatie en software services, waaronder maar niet uitsluitend reparaties of software aanpassingen aan smartphones, tablets en laptops en op elke tot stand gekomen reparatie overeenkomst tussen Telefoonglaasje b.v. en de klant.

Artikel 4 – De overeenkomst

1. De reparatie of herstel overeenkomst komt tot stand op het moment dat een offerte of aanbod van Telefoonglaasje door de klant wordt geaccepteerd.

2. Indien een klant de opdracht wenst te annuleren, kan dit alleen voor zover de werkzaamheid nog niet is voldaan en slechts voor het deel van de werkzaamheden die nog niet zijn verricht.

Artikel 5 – Uitvoering van de dienst

1. Bij reparatie of andere werkzaamheden wordt er vooraf, digitaal of niet digitaal, een offerte opgesteld o.b.v. de gekozen werkzaamheden.

2. Bij afgifte van het Apparaat vraagt Ondernemer om de toegangscode om bepaalde functies te testen. De klant is niet verplicht om de toegangscode af te geven om zijn of haar toestel te laten repareren. Indien de code wel wordt gegeven geeft de klant toestemming aan Ondernemer om gebruik te maken van deze code om de functies te testen.

3. De klant is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste gegevens aan Ondernemer.

4. Ondernemer gebruikt voor zijn reparaties originele onderdelen, indien originele onderdelen niet verkrijgbaar zijn zal er gekozen worden voor de best verkrijgbare kwaliteit onderdelen.

5. Ondernemer heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van zijn Diensten.

Artikel 6 – Verlies van data

1. Ondernemer is niet verantwoordelijk voor eventueel verlies van data. Een aantal reparaties zoals o.a. vervanging van moederborden of harddisk gaan gepaard met verlies van data. De klant is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor het veiligstellen hiervan middels een back-up.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

1. Het bedrijf is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product, de toebehoren en accessoires, alsmede voor schade daaraan, ontstaan vanaf het tijdstip van afgifte tot aan het moment van retour.

2. Telefoonglaasje heeft een inspanningsverplichting t.o.v. de Klant. Ondernemer kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het niet kunnen maken van het Apparaat.

3. Indien de Klant Ondernemer aansprakelijk houdt, zal Ondernemer uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade als gevolg van aantoonbaar tekortschieten in de uitvoering van de Dienst door Ondernemer. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal de factuurwaarde voor de reparatie van het Apparaat.

4. Ondernemer is nooit aansprakelijk voor het verlies van data.

5. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan Apparaten ontstaan door overmacht, waaronder maar niet uitsluitend lekkage, brand en overstroming.

6. In geval van totaal verlies van een Apparaat wordt de dagwaarde van dit Apparaat gehanteerd tot een maximum van 255 euro. In geen geval is Ondernemer verplicht het Apparaat in zijn geheel te vervangen.

Artikel 8 – Waterschade

1. Bij een waterschade behandeling worden wel kosten in rekening gebracht wanneer je het toestel niet laat herstellen of deze niet meer te herstellen is i.v.m. te hoge kosten t.o.v. de nieuwwaarde van het toestel. De reguliere waterschadekosten komen te vervallen wanneer je het toestel laat herstellen door Ondernemer. Tevens kan het voorkomen dat na het onderzoek of herstel functieverbetering of -vermindering optreedt i.v.m. corrosie van componenten. Ondernemer kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden daar dit het gevolg is van de opgelopen schade in combinatie met de poging het toestel te herstellen.

Artikel 9 – Niet betaalde diensten

1. Indien na drie achtereenvolgende telefonische pogingen van de ondernemer aan de klant dat het product gereed is, de klant gedurende een periode van 60 dagen heeft nagelaten het product op te halen, is de ondernemer bevoegd het product te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhalen.

Artikel 10 – Toepasselijk recht

1. Op alle geschillen met betrekking tot reparaties en Diensten is Nederlands recht van toepassing.

2. Een geschil tussen Ondernemer en Klant wordt beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Oost-Brabant.

Copyright 2020 - Telefoonglaasje B.V.